Mogelijkheden Obvion met NHG normen 2021

Per 2021 wijzigen de NHG normen en dat betekent ook iets voor de mogelijkheden bij Obvion. Hieronder vindt u de concrete uitwerking voor enkele onderwerpen. Klik op het onderwerp en u leest er alles over!

We gaan dit beleid volgen voor zowel NHG als niet-NHG aanvragen, tenzij anders is aangegeven.
Als we meer onderwerpen toevoegen, geven we u een seintje met een Obvionline.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten op 1 januari 2020. De daaropvolgende  geldende overgangsperiode eindigt per 1 januari 2021. Nieuwe afspraken met het Verenigd Koninkrijk zijn nog niet gemaakt.

Voor klanten met een Britse nationaliteit is het daarom vanaf 1 januari 2021 verplicht om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan te leveren.  

Tip: houd rekening met de verwerkingstermijnen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor het aanvragen van verblijfsdocumenten.

De wettelijke definitie van energiebesparende voorzieningen wijzigt per 1 januari 2021. NHG neemt deze over. Dit gaat bij ons gelden voor zowel NHG als niet-NHG aanvragen.

Uitgangspunt is dat onder de energiebesparende voorzieningen alleen de voorzieningen zijn opgenomen waarvan de energiebesparing minimaal gelijk is aan de kosten van de investering als die met hypothecair krediet wordt gefinancierd. De energiebesparende voorziening moet dus binnen 30 jaar worden terugverdiend.

Dat kan gevolgen hebben voor klanten die hun bindend aanbod in 2021 ontvangen. Want op dat moment gelden dan de regels van 2021. Iets om rekening mee te houden in uw advies.

 Onderstaand een overzicht van de wijzigingen: 

Huidige situatie Wijziging
HR ketel Komt te vervallen
Zonneboiler Komt te vervallen
Energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen

Energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen blijven toegestaan als deze worden getroffen in combinatie met hoog rendement beglazing (tenminste HR ++)

Energiezuinige ventilatie

Een energiezuinig ventilatiesysteem blijft toegestaan indien deze voorziening getroffen wordt in combinatie met andere energiebesparende voorzieningen

Warmteterugwinning

Warmteterugwinning is alleen mogelijk als deze in combinatie met een andere energiebesparende voorziening wordt getroffen. Alleen een douche-warmteterugwinningsysteem blijft toegestaan zonder combinatie.

Bij financiering van energiebesparende voorzieningen wijzigen de NHG voorwaarden om maximaal €9.000 of €15.000 buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de financieringslast. Want de NTA 8800 is per 1 januari 2021 de enige bepalingsmethode om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Met als gevolg wijzigingen in de energielabels, het vervallen van de Energieprestatiecoëfficient (EPC) en de energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen (BENG) die vanaf 1 januari 2021 gelden.

 • Energielabels - toevoeging van A+ tot en met A++++
  Om in aanmerking te komen voor duurzaamheidskorting dient een rapport opgemaakt na 1 januari 2021 minimaal een energielabel van A+++ aan te tonen. Heeft een klant nog een EI-rapport dat is opgesteld vóór 1 januari 2021; dan is dat Energie-index van 0,6 of lager. De geldigheidsduur van beide documenten is maximaal vijf jaar.

  Let op bij aanvragen met NHG: Obvion stelt een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar aan het energielabel c.q. EI-rapport. Hierdoor komt in ons acceptatiebeleid de LTI verruiming op basis van een geldig energielabel van tenminste A++ afgegeven voor 1 januari 2015 te vervallen. Op dit punt prevaleert het Obvion beleid op de Voorwaarden en Normen van NHG.
 • Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en Energie-Index (EI) komen te vervallen
  De NTA 8800 vervangt de NEN 7120 die momenteel wordt gebruikt voor bepalen van de EPC.
 • BENG-norm per 1 januari 2021 voor nieuwbouw woningen
  Alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw na 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De BENG-eisen worden bepaald volgens de NTA 8800. De BENG-eisen gaan de EPC-eisen vervangen die we nu nog kennen voor nieuwbouw.

De wegingsfactor voor een studiefinanciering wijzigt. Deze wordt bepaald aan de hand van:

 • het rentepercentage zoals dat voor dat jaar (datum bindend aanbod) is vastgesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • En de looptijd van de studielening.

We hanteren onderstaande tabel met wegingsfactoren voor zowel NHG als niet-NHG aanvragen.

NHG maakt het vanaf 1 januari 2021 mogelijk om de financieringsdoelen die in Norm 3 worden beschreven (kwaliteitsverbetering, echtscheiding, afkoop erfpacht,  SVn Starterslening) met elkaar te combineren. Hierdoor kan bijvoorbeeld een aanvraag voor het oversluiten van een SVn Starterslening en een verhoging in één financieringsaanvraag worden gedaan.

Update 14 december:

Ons systeem is er inmiddels klaar voor. Het is voor aanvragen met NHG vanaf 01 januari 2021 mogelijk om verschillende financieringsdoelen in één aanvraag te combineren, bijvoorbeeld afkoop erfpacht én aflossen SVn starterslening.

Obvion heeft niet meegedaan aan de pilot Inkomensbepaling Pensioen (IBP).

We gaan IBP niet aanbieden per 1 januari 2021.

Het is nog onduidelijk wanneer we IBP wel zullen bieden. We volgen de verdere ontwikkeling van IBP op de voet.

NHG biedt een propositie met werkelijke lastentoets voor senioren met een tijdelijk financieringstekort, veroorzaakt door een verschil in AOW-leeftijd. Om zo onnodige drempels voor senioren weg te nemen.

Obvion gaat deze propositie toepassen voor aanvragen met én zonder NHG. Naar verwachting gaan wij deze propositie rond 1 februari 2021 aanbieden. Uiteraard houden we u op de hoogte.