Product & beleid

Product & beleid

Onze producten en het beleid binnen handbereik

Product- en acceptatievoorwaarden

Naar onze product- en acceptatievoorwaarden hoeft u niet lang te zoeken. Want die hebben we overzichtelijk voor u verzameld op één pagina.

Acceptatiebeleid

Uitgebreide informatie over ons acceptatiebeleid in onze acceptatiegids.

Download acceptatiegids

Beheerbeleid

Alle beleidszaken in de beheerfase overzichtelijk bij elkaar in één document.

Download beheerbeleid

De product- en acceptatiekaart geeft snel inzicht in de mogelijkheden bij Obvion.

Handig om te weten

Uw klant heeft een werkgeversverklaring waarop een voortzetting van het contract voor bepaalde tijd van minimaal 12 maanden is ingevuld. En de proeftijd van het huidige dienstverband is verstreken. Voor hypotheken zonder NHG hanteren we dan een andere berekening van het toetsinkomen.

We berekenen dan het gemiddelde toetsinkomen op basis van het inkomen van de afgelopen twee kalenderjaren en het huidig inkomen dat op de werkgeversverklaring staat. Dit gaat in per 2 november 2020.

Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden zoals:

  • op de werkgeversverklaring (conform model van NHG) is “ja, voor bepaalde tijd” ingevuld en;
  • het voortgezette of vernieuwde dienstverband duurt minimaal 12 maanden en;
  • het inkomen na de vernieuwing of voortzetting blijft minimaal gelijk en;
  • het gemiddelde toetsinkomen is maximaal het huidige inkomen en;
  • de inkomensbestanddelen nemen we mee volgens ons regulier beleid.

Let op: gebruik de pdf-versie van de werkgeversverklaring, dat helpt bij een snellere verwerking.

VOORBEELD

1 oktober 2020 – werkgever geeft aan ‘ja, bepaalde tijd’ voor de duur van 18 maanden.
Einddatum huidige dienstverband: 31 januari 2021.
Voortgezette dienstverband loopt dan minimaal tot 1 augustus 2022.

In de nieuwe situatie berekenen we het gemiddelde toetsinkomen op basis van de salarisjaaropgaven 2018 en 2019 en het inkomen in 2020 (zoals vermeld op werkgeversverklaring).

In de oude situatie keken we naar de inkomensgegevens van 2017, 2018 en 2019.

Check de acceptatiegids

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen wijzigt per 1 augustus 2020. Dit heeft tot gevolg dat wij ons acceptatiebeleid per 1 augustus op één onderwerp aanpassen: de wijze waarop we de financieringslast van een aflopend krediet (AK) berekenen:

  • Huidige situatie: Wij bepalen de financieringslast van een aflopend krediet op 2% van het geregistreerde leenbedrag. Afwijken op werkelijke last is mogelijk indien dit blijkt uit de kredietovereenkomst (de last uit die overeenkomst wordt dan als financieringslast meegenomen).
  • Nieuwe situatie: Wij bepalen de financieringslast van een aflopend krediet op basis van de contractuele rente en aflossing van de oorspronkelijke kredietsom (werkelijke lasten). De maandlasten worden berekend door het geregistreerde leenbedrag te delen door de looptijd van het krediet.

 Check de acceptatiegids

Als adviseur houdt u rekening met toekomstige wijzigingen in de situatie van uw klant. In uw advies neemt u ook fiscaliteit mee. Wij gaan hier nu ook rekening mee houden.

Vanaf 1 januari 2021 nemen we het vervallen van (het recht op) de hypotheekrenteaftrek namelijk mee in de inkomsten- en lasten toetsing. Dit geldt voor klanten van wie (het recht op) de hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar vanaf datum bindend aanbod vervalt. We doen dan een extra toets om te zien of de klant zijn hypotheeklasten na het vervallen van de hypotheekrenteaftrek kan dragen. Vanaf dat moment valt dit leningdeel immers in box 3 in plaats van box 1. Past de aanvraag op het moment van het vervallen van de hypotheekrenteaftrek niet binnen de reguliere inkomsten- en lasten toetsing, dan toetsen we de betaalbaarheid van de hypotheek op basis van de werkelijke lasten. Is de hypotheek op basis van deze toetsingen niet betaalbaar, dan nemen we contact met u op.  

NHG-dossiers

Bij NHG-dossiers volgen we (vooralsnog) de geldende V&N en toetsen we op basis van de huidige fiscale situatie. Dit geldt ook voor gecombineerde dossiers met een bestaande ZG + een NHG verhoging. In het geval van een NHG lening + een ZG verhoging toetsen we conform Obvion beleid en nemen we de einddatum van de hypotheekrenteaftrek wel mee in de toetsing.

Einddatum hypotheekrenteaftrek belangrijk

Vul altijd en direct bij de aanvraag de juiste einddatum in van het vervallen van (het recht op) de hypotheekrenteaftrek. Dat voorkomt (ook) onnodige vertraging bij het afhandelen van uw aanvraag.

Onze aangepaste manier van toetsen vloeit onder meer voort uit wet- en regelgeving. Daarnaast past het in het kader van onze gezamenlijke (bijzondere) zorgplicht richting onze klant. We monitoren deze werkwijze de komende periode en bepalen daarna of er andere kaders nodig zijn. Zoals u van ons gewend bent, blijven wij, indien mogelijk, naar de individuele casus kijken.

Check de acceptatiegids (pdf download)  Tips inventarisatie fiscale gegevens klant

In ons (kwaliteits)beleid 'Samenwerken met advieskantoren' beschrijven we de kaders voor het inschakelen van nieuwe kantoren, het monitoren van bestaande kantoren en beëindigen van de samenwerking, met als doel het realiseren van een kwalitatieve samenwerking door ons met aangesloten advieskantoren.

Bekijk het beleid

Goed om te weten is dat we bij elke hypotheekaanvraag handelen vanuit ons Klantintegriteit beleid. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Want samen zijn we in staat om een goed beeld van de klant te vormen. En kunnen we in gesprek gaan over de intenties en integriteit van de klant. Twijfelt u aan de klantintegriteit? Dan kunt u dat direct bij de offerteaanvraag al met ons bespreken.

Log in voor de downloads met informatie over Klantintegriteit en lees wat uw én onze rol hierin is.