Hoe gaat Obvion met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Obvion en hiermee ook de Rabobank kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan mogen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Jouw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van de Rabobank worden uitgewisseld. Maar alleen wanneer dit noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Als wij optreden als bemiddelaar moeten wij ook persoonsgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld met een verzekeraar, waarbij je via ons een spaarverzekering heeft afgesloten.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Jouw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.