Privacy

Obvion N.V., hierna verder te noemen Obvion, verwerkt persoonsgegevens. Obvion informeert je hierover graag duidelijk en transparant. In dit privacy statement (versie oktober 2016) geeft Obvion jou antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Obvion en door de Rabobank Groep, waar Obvion deel van uitmaakt. Je kunt dit privacy statement downloaden.

In ons archief vind je oudere versies van het privacy statement.

Verklaring woorden

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook je inkomen.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van je gegevens uit onze administratie.

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • klanten en hun vertegenwoordigers;
 • mensen die interesse tonen in onze producten en diensten,
 • of mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op: als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, ben je verplicht om jouuw medewerkers hierover te informeren. Je kunt dit privacy statement aan hen geven. Je medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Om jouw en onze belangen te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.

Obvion en tevens alle onderdelen van de Rabobank Groep verwerken persoonsgegevens. De Rabobank Groep bestaat uit de lokale Rabobanken, Rabobank Nederland en verschillende dochterondernemingen, zoals ook Obvion. Waar wij in dit privacy statement spreken over de Rabobank, bedoelen wij de Rabobank Groep.

Onderdelen van de Rabobank in Nederland zijn bijvoorbeeld:

 • Obvion N.V.
 • De lokale Rabobanken
 • Rabobank Nederland en het Administratiekantoor Centrale Agentschappen Rabobank (dit zijn handelsnamen van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.)
 • Rabohypotheekbank N.V.

Doe, deed of ga je zaken doen met Obvion? Dan is Obvion verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in dat kader plaatsvindt.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland. Om onze rol als bemiddelaar voor verzekeringen goed te kunnen vervullen, verwerken wij soms gegevens over je gezondheid.

Obvion en hiermee ook de Rabobank nemen deel aan de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector en kan hiervoor strafrechtelijke gegevens verwerken. Het doel van een incidentenregister of waarschuwingssysteem is om de belangen van financiële instellingen en hun klanten te beschermen. Bijvoorbeeld door fraude op te sporen.

Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je ons dat vraagt. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.Om een relatie met je te kunnen aangaan

Als je klant bij ons wilt worden of wanneer je een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of wij je als klant kunnen accepteren, of dat wij je een krediet kunnen verstrekken. Hiervoor kunnen wij ook gegevens over jou gebruiken die wij van anderen krijgen. Bijvoorbeeld van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Ook mogen wij bij het aangaan van een relatie een kopie van je identiteitsbewijs opvragen.

b.Om de relatie met je te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als je klant bij ons bent, willen wij je goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van telefoongesprekken, camera’s en chatsessies. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering. Verder hebben wij je naam nodig om namens jou betalingen te kunnen doen. Wij kunnen je naam dan ook aan anderen doorgeven. Daarnaast houden jouw adviseur en Obvion elkaar op de hoogte van je (financiële) situatie, waaronder het verloop van je geldlening, zodat wij onze relatie met je kunnen onderhouden.

c.Om jouw en onze belangen te beschermen

Om jouw en onze belangen te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.

d.Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om je goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product.

e.Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden van Obvion. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor je is. Of om beter op je wensen te kunnen inspelen.

Wil je niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kun je dit aangeven bij Obvion. Postbus 3005 6401 DM Heerlen of bel 088 1470 200.

f.Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren

Als je voor je werk contact hebt met Obvion kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of je jouw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om je toegang te kunnen geven tot ons kantoor.

g.Om wettelijke verplichtingen na te komen

Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over je verzamelen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) moeten wij bijvoorbeeld een (nader) onderzoek instellen als je een bepaald vermogen hebt of als er een ongebruikelijke transactie met je rekening gedaan wordt. Ook moeten wij op basis van de WWFT vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar (UBO) van een bedrijf is waar wij een relatie mee hebben.

Wet- en regelgeving kan ons er ook direct of indirect toe verplichten om gegevens over je aan een overheidsinstelling of aan een (Europese) toezichthouder door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank of De Europese Centrale Bank. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

h.Voor onze bedrijfsvoering

Als financiële dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelatie. Daar hoort ook bij dat wij weten of je samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren, bijvoorbeeld voor jou of de financiële sector. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om te bepalen welk risico wij lopen bij een hypothecair krediet en of wij daarvoor een verzekering willen afsluiten.

i.Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Obvion maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon (kunnen) worden geplaatst bij bezoek aan een website.

In het Cookie Statement van Obvion, dat je onder meer kunt terugvinden op onze website obvion.nl, lees je alles over het gebruik van cookies door Obvion.

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Obvion en hiermee ook de Rabobank kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan mogen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Jouw persoonsgegevens kunnen ook tussen de onderdelen van de Rabobank worden uitgewisseld. Maar alleen wanneer dit noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Als wij optreden als bemiddelaar moeten wij ook persoonsgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld met een verzekeraar, waarbij je via ons een spaarverzekering heeft afgesloten.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Dit kan doorgifte meebrengen aan derden in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als Nederland. Jouw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Obvion onder meer gebonden aan:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens
 • De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen
 • Het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen
 • De Telecommunicatiewet

De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Waar nodig is de verwerking van persoonsgegevens door Obvion aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Ja, je kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over je zijn verwerkt bij Obvion.

Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Obvion.

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerking zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop. Bijvoorbeeld via e-mail. Of door de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar te maken.

De meest actuele versie van ons privacy statement kun je terugvinden op onze website. Eerdere versies kun je ook inzien via onze website.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Obvion, kun je terecht bij Obvion:

Postbus 3005
6401 DM Heerlen
Telefoonnummer: 088 1470 200
E-mail: info@obvion.nl